360/365 Mandala Residential Tower

Өндөр зэрэглэлийн орон сууцны хос цамхаг

Бусад өрөөний зохион байгуулалт

Өрөөний дотоод интерьер