360/365 Mandala Residential Tower

Өндөр зэрэглэлийн орон сууцны хос цамхаг

Бусад өрөөний зохион байгуулалт

159.54 м.кв - 4 өрөө

209.48 м.кв - 5 өрөө

159.54 м.кв - 4 өрөө

Өрөөний дотоод интерьер